„Akcelerované“ zkoušky životnosti výrobků

V oblasti transportní techniky zákazníci stále stupňují své požadavky na provozní parametry výrobků. Ty pramení jednak z legislativního rámce a jednak ze zvyšujících se nároků na vývoj a výrobu. To je v protikladu s rostoucími požadavky na užitné vlastnosti výrobku, při současné minimalizaci vývojových a výrobních nákladů. Tyto požadavky platí pro vývoj zcela nových výrobků, ale zrovna tak pro projekty s různým stupněm modernizace existujících produktů.

Společnost AV ENGINEERING, a.s. jako první v České republice zavádí tzv. „Akcelerované“ zkoušky životnosti jednotlivých komponent a celků. Tento typ akcelerovaných zkoušek umožňuje až 5x snížit časovou náročnost zkoušky, nebo umožní ve stejném čase provést zkoušky životnosti až pěti různých modifikací výrobků. Benefit časové úspory vede i k nákladové úspoře při realizaci vývojových a kontrolních zkoušek.

Vlastní metodika „akcelerovaných“ zkoušek využívá metody Multisine, která umožňuje realizaci zátěžného spektra kombinací více sinusových zátěžných funkcí oproti stávající metodě Sweptsine s jednou definovanou sinusovou funkcí.

Společnost AV ENGINEERING, a.s. poskytuje svým partnerům v souvislosti s „akcelerovanými“ zkouškami životnosti:

Návrh metodiky měření a provedení vlastního měření zátěžných spekter na vozidle
Jízdní zkoušky
Laboratorní verifikace

Výstupem je definice zákaznických zátěžných spekter.

Laboratorní zkoušky výrobku provedené pro:
Normativní zátěžné spektrum
Zákaznické zátěžné spektrum
Bližší informace získáte na info@aveng.cz