POLITIKA KVALITY ZKUŠEBNÍHO CENTRA AV R&D

Vedení Zkušebního centra AV R&D prohlašuje, že systém managementu zkušebního centra AV R&D (dále jen „ZC“), stanovený Příručkou kvality ZC, je připravený, zavedený a udržovaný v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025.
Dle zásady trvalého zlepšování bude ZC pro úspěch ZC postupovat těmito směry:

1. Závazek trvalé shody s požadavky normy

Vedení ZC se zavazuje trvale vytvářet předpoklady a podmínky k zajištění splnění požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a akreditačního orgánu, udržovat a trvale zlepšovat efektivnost systému managementu.

2. Závazek nestrannosti

Vedení ZC se zavazuje vytvářet podmínky k zajištění nestrannosti ZC a postupovat nestranně ve všech vykonávaných činnostech ZC.3. Spokojenost zákazníka s úrovní služeb

Účelem systému managementu je spokojenost zákazníka s úrovní poskytovaných služeb. Spolupráce se zákazníkem od definování požadavků až po předání výsledků zkoušky je součástí nabízených služeb našeho ZC. Plnění očekávání vede k oboustranné spokojenosti a k budování dlouhodobých vztahů založených na vzájemné důvěře.
Vedení ZC se zavazuje, že bude identifikovat a řešit potřeby a očekávání našich zákazníků a jiných zainteresovaných stran.
4. Kvalita zkoušek a součinnost pracovníků ZC

Každý pracovník ZC je zodpovědný za kvalitu, přispívá k jejímu trvalému zlepšování a svou kreativitou a odbornou způsobilostí se podílí na úspěchu a rozvoji ZC. Všichni pracovníci ZC mají dostupnou dokumentaci ZC, jsou s ní seznámeni v rozsahu svých činností a jsou si vědomi povinností vyplývajících z vyhlášené politiky. Jsou povinni platné postupy uplatňovat v praxi a v rámci svých odpovědností navrhovat opatření s cílem trvalého zlepšování systému managementu.
Vedení ZC se zavazuje zvyšovat prestiž a utváření povědomí o ZC mezi zákazníky. Zavazuje se k používání zásad správné laboratorní praxe, uplatňování nejnovějších poznatků při realizaci zkoušek a zajišťovat konzistentnost činností ZC.

5. Kompetence pracovníků ZC

Všichni pracovníci ZC mají potřebné kompetence pro prováděné činnosti. Udržením a neustálým zvyšováním odborné způsobilosti pracovníků ZC vytváříme personálně odborné předpoklady pro zajištění chodu a rozvoje ZC.
Vedení ZC se zavazuje zajistit udržení a případné zvyšování kvalifikace pracovníků ZC.

6. Závazek bezpečného pracovního prostředí

Vedení ZC se zavazuje poskytovat pracovníkům odpovídající a bezpečné pracovní prostředí, které je zároveň bezpečné pro okolí i životní prostředí.


Certificate of Registration ISO 17025:2018